• slide1.png
 • slide2.png
 • slide3.png
 • slide4.png

PRODUCTION MASTER

Ovo je softver koji u potpunosti pokriva SOP (Sales and Operations Planning) procese u proizvodnim firmama. Softer za integrisano planiranje u proizvodnim firmama sastoji se iz sledećih celina:

 Osnovni podaci

 • Kreiranje baze podataka SKU (Stock Keeping Unit) po različitim hijerarhijama
 • Grupe, podgrupe... SKU

Formiranje različitih setova atributa potrebnih za planiranje:

 • Setovi i odnosi jedinica mera – neograničen broj
 • Troškovi i setovi troškova po različim kategorijama (fiksni i varijabilni, direktni i indirektni troškovi)
  • Setovi troškova po proizvodima
  • Setovi troškova po resursima
  • Setovi troškova na nivou serija
  • Setovi troškova na nivou različitih mesta troška odnosno Cost pools
 • Maseni i vremenski kapaciteti i setovi kapaciteta vezani za različite vrste i hijerarhije resursa
 • Definisanje resursa za rad sa sledećim setovima podataka:
  • osnovni podaci
  • različiti kalendari sa definisanim brojevima smena
  • maseni kapaciteti po proizvodima/grupama proizvoda koji se rade na tim resursima
  • vremenski kapaciteti
  • Matrica vremena promene proizvoda na liniji (shange over)
  • Plan remonta na resursima

Definicija proizvoda i setova podataka neophodnih za planiranje:

 • Troškova
 • Zaliha
 • proizvodnje odnosno nabavke

ANALIZA I PRERAČUN ARIBUTA POTREBNIH ZA PLANIRANJE NABAVKE, ZALIHA, PROIZVODNJE, DISTRIBUCIJE I PRODAJE

  • sigurnosna količina sa stanovišta greške prognoze
  • sigurnosna količina sa stanovišta rizka nabavke
  • sigurnosna količina sa stanovišta rizika otkaza mašina
  • sigurnosna količina ekspertski pristup
  • optimalna količina
  • optimalan broj dana držanja zaliha
  • preračun lead time faktora
  • određivanje „Niva usluge“ i preračun faktora
  • uticaj učestanosti proizvodnje na nivoe zaliha
  • preračun Ekonomične količine za naručivanje EOQ (Economic Order Quantity)
  • preračun Periodične količine za naručivanje POQ (Period Order Quantity)
  • Izbor parametara za preračun
  • setovanje parametara i formula  za različite vrste preračuna
  • preračun karakteristika na osnovu različitih setova podataka:
   • godišnji
 
   • mesečni
 
  • nedeljni
  • dnevni

 

Glavni plan proizvodnje

 • Unos Godišnjih planova –OB (Osnovni Budžeti)
  • neograničen broj varijanti
  • simulacija planova sa „what if“ analizom
  • Grubo razvijanje plana kapaciteta RCCP (Rugh Cut Capacity Planning)
 • Unos Mesečnih planova
  • veza i poređenje sa OB-om
  • neograničen broj varijanti
  • simulacija planova sa „what if“ analizom
  • Grubo razvijanje plana kapaciteta RCCP (Rugh Cut Capacity Planning)
 • Unos nedeljnih planova
  • veza i poređenje sa mesečnim planovima
  • neograničen broj varijanti
  • simulacija planova sa „what if“ analizom
  • Grubo razvijanje plana kapaciteta RCCP (Rugh Cut Capacity Planning)
  • Izjednačavanje opterećenja kapaciteta u vremenskom periodu
  • Izjednačavanje opterećenja 1 kapaciteta kroz „n“ vremenskih perioda

 

Planiranje kapaciteta i terminiranje proizvodnje

 • Terminiranje proizvodnje - određivanje optimalnog redosleda Radnih naloga na osnovu sledećih kriterijuma:
  • Push metode:
   • najmanjeg „change overa“
   • Koeficijent pada zaliha
   • Redosled dolaska na resurs
  • Pull metode
   • najkraće vreme završetka finalnog proizvoda
    • optimizacija vremena poluproizvoda
   • najkraće vreme čekanje
    • optimizacija vremena poluproizvoda
  • izrada termin plana po minutima za:
   • svaki resurs – liniju proizvodnje
    • po svakom SKU
    • vremena rada po radnom nalogu
    • vremena change overa.

 

 

MRP – Material Requirements Planning

 • Održavanje sastavnica
  • osnovne sastavnice
  • sastavnice nusproizvoda
 • Analiza i preračuna aributa potrebnih za planiranje repromaterijala
 • Razvijanje plana potreba za materijalima MRP (Material Requirements Planning)
  • predlog naloga za nabavku sa definisanim
   • vremenima naručivanja i vemenima otrebnim za potrošnju
   • količinama
    • optimizovanim prema EOQ, POQ, transportnim pakovanjima, minimalnim i maksimalnim kapacitetima transporta...
   • usklađeni dugoročni i operativni planovi nabavke

 

Upravljanje distribucijom

 • Definisanje resursa Centralnog magacina i Distributivnih centara sa sledećim setovima podataka:
  • osnovni podaci
  • tipovi DC-jeva
  • određivanje lokacija
  • setovi podataka o volumetrijskim kapacitetima po DC/lokacijama
  • setovi podataka o troškovima DC-ja
 • Praćenje prometa SKU prema DC-jevima i izrada analiza radi određivanja:
  • Određivanje strategija „replanishmenta“ u odnosu na:
   • promete u određenim vremenskim intervalima
   • kapacitetima DC-ja
   • kapcitetima transportnih sredstava
   • Određivanje strategija po različitim SKU-ovima
    • minimalne,maksimalne količine
    • sigurnosne količine
    • optimalne količine
    • EOQ, POQ,
    • ROP
 • Izrada plana transporta
  • Dugoročno planiranje optimačnih transportnih sredstava
  • Terminiranje – operativno planiranje transporta

 

Upravljanje lancima nabavke

 • Definisanje Strategije povezivanja sa izabranim distributerom odnosno dobavljačem :
 • VMI – Vendor Managed Inventory
 • CFPR – Colaborative Forecasting, Planning nad Replanishment
 • Definisanje Ugovornih obaveza
 • Razvoj zajedničkih dokumenata prema EDI standardu
 • Uvođenje XML protokola za razmenu podataka
 • Zaštita pojedinačnih IT sistema