• slide1.png
  • slide2.png
  • slide3.png
  • slide4.png

Akademija SCM - SUPPLY CHAIN MANAGEMENT


Opis: Activity Based Costing će vas naučiti kako da pravilno alocirate troškove i saznate koliko vas vaši proizvodi ili usluge stvarno koštaju.

Trening je namenjen: Rukovodiocima i zaposlenima u top menadžementu, controlling-u, strateškom menadžmentu, menadžerima odelenja.

Cilj treninga: Ako ne možete pravilno da izračunate vaše troškove onda ne znate koji proizvodi/usluge Vam donose profit, a koji Vam prave gubitke.

Opis: Najčešći uzrok neizvršavanja Planova Marketinga i/ili Prodaje su loše procene tih istih planova. Procene su uglavnom zasnovane na željama menadžera ili na njihovim pokušajima da zadovolje zahteve vlasnika firme, a manje na realnim analizama i savremenim metodama i tehnikama prognoze i planiranja.

Trening je namenjen: Rukovodiocima i zaposlenima u odeljenjima prodaje, marketinga i službe planiranja.

Cilj treninga: Da nauči polaznike kako se radi analiza tržišta, koje metode se koriste za obradu informacija i donošenje odluka, kako da iskoriste statističke podatke da bi otkrili prodajne trendove i sezonalnosti i kako da tržišne informacije inkorporirate sa statističkim. 

Opis: Koji su uzroci viškova zaliha, kako da odredite sigurnosnu a kako optimalnu zalihu, koliko i kada treba da nabavljate i da li ista pravila važe za sve proizvode i sirovine koje Vam stoje na zalihama. .

Trening je namenjen: Svima onima koji vode računa o zalihama, bilo da se radi o službi nabavke, skladištenja, logistike, proizvodnje ili prodaje.

Cilj treninga: Kako definisati optimalan nivo zaliha, koji Vam omogućava kontinuirani rad, a sa druge strane Vas finansijski ne opterećuje. Uporedite KOZ (Koeficijent Obrta Zaliha) sa uspešnim kompanijama iz Vaše branše. 

Opis: Postavljanje organizacije distribucije kroz upoznavanje sa troškovnom strukturom distribucije, preko pravilnog i optimalnog definisanja i dimenzionisanja distributivnog modela i neophodnih resursa, do maksimizacije zadovoljenja zahteva klijenata sa jedne, i profita kompanije sa druge strane.

Trening je namenjen: Direktorima, menadžerima i zaposlenima u proizvodnji i logistici.

Cilj treninga: Cilj treninga je da se slušaoci upoznaju sa mestom i značajem distribucije u okviru poslovanja kompanije kao i njenom uticaju na ostvarivanje profita kroz optimizaciju poslovnih procesa, troškova i doprinošenju ostvarivanja zadatih ciljeva marketinške strategije.

Opis: Grubo planiranje kapaciteta (RCCP), planiranje potrebnog materijala (MRP), planiranje kapaciteta (CRP) i određivanje raposreda operacija na operativnom nivou (terminiranje) su najveći izazov za svaku poroizvodnu firmu. Zašto ste toliko platili ERP softver a i dalje planirate ručno? Odgovore ćete dobiti na jedinstvenom treningu na koji dolaze stručnjaci sa svih prostora ex Yu.

Trening je namenjen: Top menadžmentu, Službi planiranja, Menadžerima proizvodnje i članovima njihovih timova.

Cilj treninga: Osposobljavanje poolaznika treninga da naprave plan proizvodnje usklađen sa mogućnostima svih resursa, kako da izračunaju materijalne potrebe za proizvodnjom (MRP), kako da usklade kapacitete (CRP) i naprave optimalan termin plan. 

Opis: Proizvodne firme se danas nalaze pred novim izazovima, koje nameće tržišno okruženje.Kako na njih odgovoriti? Lean koncept predstavlja skup postupaka kojima se sistemski pronalaze beskorisne aktivnosti u procesima rada, kao i izvore grešaka, s ciljem da se utiče na kvalitet, troškove i vreme proizvodnje.

Trening je namenjen: Direktorima i menadžerima u proizvodnji i logistici.

Cilj treninga: U proizvodnji se upravlja i materijalima i resursima i ljudima i rizicima i promenama. LEAN predstavlja sveobuhvatan koncept koji će Vašu proizvodnju učiniti fleksibilnijom, jeftinijom i kvalitetnijom.

Opis: Kako organizovati pravilan lanac snabdevanja? Šta je prouzrokovalo krah telekomunikacionih giganata kao što je Cisko 2000 godine? Kako to radi Wal-Mart i ostale najuspešnije kompanije širom sveta? , šta znače WMI, CFRP i ostale tehnike koje  popravljaju vaš lanac snabdevanja.

Naučite da kontrolište tok zaliha na optimalnom nivou, iskoristite iskustva naših vrhunskih predavača i poslujte efikasno i moderno.

Trening je namenjen: Rukovodiocima i zaposlenima u odeljenjima Prodaje, Logistike, Proizvodnje, Nabavke u Trgovačkim i Proizvodnim firmama

Cilj treninga: Poslovanje Vaše firme mora biti u skladu sa mogućnostima okruženja. Da li je moguće da dobavljač kontroliše optimalan nivo Vaših zaliha (WMI – Wendor Managed Inventory), šta znači kolaboracija (VFRP – Collaborative Forecasting, Replenishment, Planning) i kako je primeniti u našem okruženju. 

Opis: Saznaćete šta čini jedan WMS, koje su njegove osnovne komponente i koji je način njegovog funkcionisanja, kao i struktura koja ga čini. Upoznaćete osnovne funkcije i karakteristike jednog WMS-a, sa akcentom na glavne procese kod kojih se koristi.

Trening je namenjen: Rukovodiocima skladišta, supervizorima skladišta, zaposlenima u službi logistike i administratorima WMS-a.

Cilj treninga: Kako unaprediti upravljanje skladištima, kako dobiti na brzini oiperacija i smanjenju troškova. Analiza isplativnosti implementacije modernog WMS Sistema.